Publications from SGI
1 - 5 of 5
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Song, Xingqiang
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Carlsson, Christel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Klimatpåverkan från geokonstruktioner för byggnader: En litteraturöversikt (2020-2023)2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har minskning av inbäddade koldioxidutsläpp från byggnader blivit allt viktigare för att uppnå ett klimatneutralt byggande. Hittills har forskningen om klimatneutralt byggande huvudsakligen fokuserat på klimatpåverkan från byggmaterial i marköverbyggnaden, särskilt stommaterial. Däremot har klimatpåverkan från geokonstruktioner fått begränsad uppmärksamhet i litteraturen.

  Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanfatta den aktuella kunskapen om klimatpåverkan från geokonstruktioner för byggnader, baserat på 45 fallstudier som presenterats i 15 utvalda vetenskapliga artiklar publicerade mellan januari 2020 och juli 2023. Målet var dels att kartlägga klimatpåverkan från geokonstruktioner baserat på dessa fallstudier, dels att identifiera eventuella kunskapsluckor inom området.

  Download full text (pdf)
  Klimatpåverkan av geokonstruktioner för byggnader
 • Thorén, Tobias
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Holmén, Martin
  Swedish Geotechnical Institute.
  Fritzson, Hanna
  Swedish Geotechnical Institute.
  Spännings- och portrycksstyrdatriaxialförsök: En förstudie2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med fördjupade släntstabilitetsutredningar är det idag inte ovanligt att triaxialförsök utförs. Vid aktiva triaxialförsök drivs provet till brott genom att pressa sammanprovet vertikalt med vanligen en konstant deformationshastighet varvid de vertikala effektivspänningarna ökar till dess spänningsvägen når brottlinjen. Härav måste man ställa sig frågan om det är under dessa förhållanden som jorden i en naturlig slänt går till brott?

  Försöksfallet är rimligt om man tänker sig en överlast (aktiva försök) eller en avschaktningeller erosion (passiva försök). En ytterligare lastfaktor som påverkar effektivspänningsbilden är portrycket och dess utveckling vid belastning. Ökade portryck leder till minskade effektivspänningar och en minskning av den tillgängliga skjuvhållfastheten vilket i sin tur kan innebära att slänten går till brott. Nederbörden förväntas öka i framtiden till följd av den pågående klimatförändringen, och detta leder troligen till ökade portryck ijorden och därmed ökad sannolikhet att ras och skred inträffar.

  Det är därför av intresse att studera möjligheterna till att styra spänningarna i triaxialförsök så att en portrycksökning skapas i provet som efterliknar portrycksökningen i en slänt, och studera hur en brottssituation kan uppstå. Om försöket faller väl ut skulle man därigenom kunna utvärdera brottparametrar utifrån vanligen förekommande belastningsförhållanden. Försöken är av typen CSD (Constant Shear Drained) där skjuvspänningenhålls konstant under försöket medan portrycket ökas och effektivspänningen minskar.

  Denna förstudie syftar till att göra några inledande CSD-försök med redan upptagna siltprover från den stabilitetsutredning som utfördes 2019–2021 inom SGI:s skredriskkartering utmed Ångermanälven 2015–2022. CSD-försök utfördes i förstudien på åtta proverfrån fem provtagningsplatser utmed Ångermanälven och resultaten har utvärderats.

  Download full text (pdf)
  Förstudie Spänningsstyrda triaxialförsök, final
 • Back, Pär-Erik
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Norrman, Jenny
  Chalmers tekniska högskola.
  von Heijne, Patrik
  Trafikverket.
  Ladekrans, Thereze
  Swedish Geotechnical Institute.
  Fältreplikat och provtagningsteori: Representativ provtagning av förorenad jord2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur provtagningar av jord vid förorenade områden planeras, utförs och kontrolleras varierar mellan olika projekt. Orsaken är dels att provtagningsteorin för partikulära material är relativt okänd och komplicerad, dels att det saknas svensk litteratur som tydligt beskriver resonemangen som ligger till grund för korrekt replikatprovtagning i fält. Konsekvensen har blivit att olika organisationer och personer gör olika tolkningar av vad som är lämpligt, vilket i sin tur leder till resultat som kan vara svårtolkade.

  Denna rapport har två olika syften: (1) att förklara grunderna i provtagningsteorin, så att denna teori har bättre förutsättning att beaktas i verkliga projekt, och (2) att beskriva hur replikatprover bör tas i fält, med utgångspunkt i provtagningsteorin. Målet är att det ska leda till provtagningar av högre kvalitet samt en bättre kontroll av utförda provtagningar än idag. Rapportens målgrupp är personer som har ett särskilt intresse för provtagningsfrågor och som planerar provtagningar av förorenad jord eller granskar provtagningsplaner och genomförda provtagningar.

  Rapporten är inriktad mot provtagning som syftar till att karakterisera en viss jordvolym, så att beskrivande statistik kan beräknas och osäkerheter kvantifieras. Ett av de viktigaste stegen inför karakteriserande provtagning är att definiera den jordvolym som ska undersökas, den så kallade karakteriseringsvolymen. Därefter måste även provets representativa volym definieras. För att undvika provtagningsfel, eller åtminstone hålla felen på en acceptabel nivå, är det viktigt att känna till vilka felkällor som finns. Rapporten beskriver de sju grundläggande provtagningsfelen enligt provtagningsteorin.

  Download full text (pdf)
  Fältreplikat och provtagningsteori
 • Rudebeck, David
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Vesterberg, Bo
  Swedish Geotechnical Institute.
  Dehlbom, Björn
  Swedish Geotechnical Institute.
  Numerisk stabilitetsanalys av befintliga järnvägsbankar: En jämförelse mellan konstitutiva modeller2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2019–2021 utfördes en förstudie vid Statens geotekniska institut kallad Stabilitetsberäkning av befintliga järnvägsbankar (Dehlbom et al., 2021). I projektet utfördes bland annat analytiska stabilitetsberäkningar för två befintliga järnvägsbankar belägna nordost om Örebro. Beräkningarna utfördes med olika typer av indata för hur tåglasten ska beaktas samt hur indata till beräkningar ska bestämmas. Syftet med förstudien var att ta fram underlag för att i ett potentiellt kommande projekt utveckla metodik för stabilitetsberäkningar för befintliga järnvägsbankar. För att erhålla jämförelser med resultat från numeriska beräkningar har föreliggande projekt genomförts. I rapporten beskrivs materialmodellerna NGI-ADP och NGI-ADP Soft som har använts i utförda beräkningar. Uppdraget har finansierats av Statens geotekniska institut.

  Författare till rapporten är David Rudebeck, Bo Vesterberg och Björn Dehlbom, SGI. Rap-porten har granskats av Hans Mattsson, Luleå tekniska universitet och Helene Kennedy, SGI, som har bidragit med värdefulla synpunkter på rapporten.

  Download full text (pdf)
  Numerisk stabilitetsanalys av befintliga järnvägsbankar
 • Song, Xingqiang
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Ljungdahl, Johanna
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bolin, Per
  Swedish Geotechnical Institute.
  Klimatpåverkan från stabilitetshöjande åtgärder: Åtgärdsprojekt inom Älvängens västra industriområde, Ale kommun2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna rapport var att beräkna klimatpåverkan från ett utfört stabilitetshöjande åtgärdsprojekt inom Älvängens västra industriområde, Ale kommun, baserat på projektspecifika mängduppgifter och klimatdata. Klimatberäkningarna omfattar samtliga utförda åtgärder, dvs. tryckbank, avlastningsschakt och naturanpassade erosionsskydd.

  Den totala klimatpåverkan (moduler A1-A5 och D) från det utförda åtgärdsprojektet uppgår till 934,8 ton CO2e, varav modul A1-A5 står för 88,7 % (832,9 ton CO2e) och modul D för 10,9 % (101,9 ton CO2e). I denna studie avser modul D klimatpåverkan i samband med den minskade elproduktionen (42,97 MWh per år) vid Lilla Edets vattenkraftverk, eftersom den anlagda tryckbanken utmed Göta älv skulle kunna orsaka en genomsnittlig dämningseffekt på 1,4 mm. När det gäller fördelningen av den totala klimatpåverkan mellan de olika åtgärderna svarar tryckbank för 89,9 % (totalt 840,6 ton CO2e inklusive modul D), avlastningsschakt för 8,4 % (78,6 ton CO2e) och erosionsskydd för 1,4 % (13,2 ton CO2e).

  Klimatpåverkan från åtgärden med tryckbank (738,7 ton CO2, modul A1-A5) är till stor del kopplad till tryckbanksmassor (45,1 %) och dieselförbrukning av arbetsmaskiner på arbetsplatsen (42,2 %). Tryckbanksmassornas klimatpåverkan kommer från produktionsskedet (33 %), följt av transport (12,1 %). Bidraget från dieselförbrukningen på arbetsplatsen fördelas mellan arbetsmaskiner på följande sätt: mudderverk (utläggning av tryckbanksmassor) 17 %, bogserbåt (transport av tryckbanksmassor mellan utlastningspunkt och utläggningsområden) 9,3 %, hjullastare (transport av tryckbanksmassor från upplag till utlastningspunk) 9,1 % och grävmaskin (utlastning av massor från utlastningspunk till pråmar) 6,8 %.

  För att ytterligare minska den totala klimatpåverkan från det utförda åtgärdsprojektet bör fokus läggas på bland annat inköp och transport av bergkrossprodukter med mindre klimatpåverkan. Dessutom skulle det vara värdefullt att undersöka möjligheter att minska klimatpåverkan från drivmedelsförbrukning för arbetsmaskiner på byggplatsen.

  Download full text (pdf)
  Klimatpåverkan Älvängen industriområde