Publications from SGI
Change search
Refine search result
12 51 - 63 of 63
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett föränderligt klimat2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handlingsplanen är ett initiativ för ökat samarbete och bygger på de behov som framkommit i dialoger med omkring 200 intressenter från drygt 70 organisationer från bransch, offentlig förvaltning och akademi som gett sin syn på vad som behöver göras. Handlingsplanens syfte är att ge en grund för konkreta åtgärder, fortsatt dialog och samarbete inom markbyggnadssektorn: kommuner, regioner och landsting, länsstyrelser, bygg- och anläggningsbranschen och berörda nationella myndigheter samt lärosäten och forskningsinstitut. Handlingsplanen belyser vad som behöver göras, hur det kan göras och vem som kan ta initiativ till att olika åtgärder genomförs för att åstadkomma ett hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Åtgärderna och hur de kan genomföras är formulerade utifrån inkomna förslag och behov uttryckta av handlingsplanens intressenter. Handlingsplanens utformning tar särskilt stöd i SGI:s instruktion om att vara pådrivande och ha en samordnande roll inom sitt verksamhetsområde.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 52.
  In-situ capping of contaminated sediments. Method overview2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Capping in-place (in-situ) is an internationally accepted technology for remediating contaminated sediments. It involves placing capmaterial overtop the sediment surface to create a new bottom and to meet certain performance objectives. Capping offers advantages and limitations compared to other remediation technologies, like dredging or natural recovery.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 53.
  Klassning av förorenade jordmassor in situ. Information och råd2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna publikation är att ge råd om hur man bör gå tillväga vid in situ-klassificering av jordmassor. I publikationen presenteras en metodik för klassificeringen. Olika provtagningsstrategier som förekommer vid klassificering av jordmassor beskrivs och jämförs. Målet med klassificeringen är att undvika felklassning, det vill säga man vill undvika att förorenade jordmassor lämnas kvar utan åtgärd eller att rena jordmassor schaktas bort i onödan. En bra provtagningsstrategi ska därför ha låg sannolikhet för felklassning. I publikationen presenteras ett antal exempel och tumregler, bland annat för hur man bedömer hur bra en viss provtagningsstrategi är samt hur man väljer en lämplig storlek på beslutsenheten. Publikationen vänder sig till olika aktörer som arbetar med förorenade områden såsom verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter, konsulter och entreprenörer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Landslide risks in a changing climate - The Säveån valley. Part 1: Summary of results and map report2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Landslide risk analysis of the Säveån river valley - summary; (1) Background; (2) Landslide risks in the Säveån river valley; (3) Recommendations for future work; Appendices: Division of map sheets (Bladindelning); Landslide risk maps (Skredriskkartor); Probability maps (Sannolikhetskartor); Consequence maps (Konsekvenskartor)

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Metodik för kartläggning av kvicklera. Vägledning2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar olika metoder för kartläggning av kvicklera, vilka metoder som rekommenderas och metodiken som omfattar geologiska förutsättningar för bildning av kvicklera samt olika geologiska, geofysiska och geotekniska metoder. Målgruppen är de som ska utföra kartläggningen, det vill säga geotekniker, geologer och geofysiker.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 1: Sammnfattning och kartredovisning2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skredriskanalys Säveån - i korthet; (1) Bakgrund; (2) Skredrisker i Säveåns dalgång; (3) Rekommendationer för fortsatt arbete; Kartbilaga: (1) Bladindelning; (2) Skredriskkartor; (3) Sannolikhetskartor; (4) Konsekvenskartor

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57.
  Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 2: Metodik för kartläggning2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Utredningens genomförande; (3) Klimat; (4) Geologi; (5) Geoteknik; (6) Yt- och grundvattenförhållanden; (7) Erosion; (8) Stabilitetsberäkningar; (9) Sannolikhetsanalys; (10) Konsekvensanalys; (11) Analys av skredrisker; (12) Tolkning av resultat och fortsatt klimatanpassningsarbete; Bilagor: (1) Sektionsbeskrivning och sannolikhetsvärdering; (2) Sektionsbeskrivning klimatpåverkan; (3) Insamlade geotekniska utredningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 58.
  Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 3: Fördjupningsbilaga Konsekvensanalys2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund; (2) Konsekvensmetodiken; (3) Metod för värdeklassning; (4) GIS-analys; (5) Redovisning och användning av resultat; (6) Slutsatser om metodutveckling och förbättringsförslag; Bilagor: (1) Metod för att involvera intressenter; (2) Förorenade områden

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 59.
  Skredrisker i ett förändrat klimat. Prioritering för kartering2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället behöver anpassas till den pågående klimatförändringen vid planering av bebyggelse och infrastruktur. För en effektiv klimatanpassning krävs planeringsunderlag och beslutsstöd som är flexibla, ämnesövergripande och tar hänsyn till lokala variationer. De bör också göra det möjligt att samordna olika åtgärder på regional nivå.

  Statens geotekniska institut, SGI, har sedan 2009 tilldelats statliga medel från anslag 1:10 Klimatanpassning för klimatanpassningsinsatser genom bland annat skredriskkarteringar, metodutveckling och nyttiggörande av material från karteringarna. Skredriskkarteringar har hittills utförts för Göta älv, Norsälven och Säveån och pågår för Ångermanälven. Kartläggningarna syftar till att ge ett heltäckande planeringsunderlag för respektive område längs vattendragen för att underlätta prioriteringar i kommuners och länsstyrelsers fortsatta arbete med att anpassa samhället till förändring i klimatet.

  År 2013 gjorde SGI en prioritering av vilka områden längs vattendrag som var i störst behov av en kartering, och gör nu en förnyad prioritering av kommande områden för skredriskkartering. Syftet med att göra en förnyad prioritering är ta fram en aktualiserad, långsiktig nationell plan för SGI:s arbete med skredriskkartering. Sedan 2013 har det tillkommit förbättrat och nytt underlag i GIS-format som också motiverar att ett nytt analysarbete görs av prioriterade vattendrag.

  Prioriteringsarbetet kan även användas som ett delunderlag i det nyligen uppstartade regeringsuppdraget, att identifiera särskilda områden i Sverige där det finns risk för ras, skred, erosion och översvämning som är kopplade till klimatet, som SGI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Sulfidjord - kompressionsegenskaper och sättningar. En studie av provbankar i Lampen och andra bankar2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att bidra till att öka kunskapen om hur sulfidjord beter sig samt hur detta ska beaktas vid byggande har ett forskningsprojekt genomförts vid SGI. Syftet har varit att för sulfidjord: (I) Öka kunskapen om kompressionsegenskaper inklusive krypegenskaper. (II) Ta fram förbättrade verktyg inom området sättningar vad gäller: (a) laboratorie- och fältförsök (b) fältmätningar (c) prognostisering avsättningar. (III) Ge praktiska rekommendationer för sättningsberäkningar. Forskningsprojektet har, förutom de två provbankarna i Lampen etablerade år 2010 av SGI, omfattat studier av väg- och järnvägsbankar på sulfidjord längs Norrlandskusten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 61.
  Sustainable ground construction - an action plan in a changing climate2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the Action Plan is to provide a basis for concrete measures, future discussion and inter-agency collaboration within the geoconstruction sector, involving municipal authorities, regions and county councils, county administrative boards, the construction and civil engineering sector, national public sector bodies, colleges and universities and research institutes. The Action Plan highlights what needs to be achieved, how it can be achieved and who can take the initiative to ensure that different measures are implemented to ensure sustainable geoconstruction in a variable and changing climate. The measures decided on and how they can be implemented have been formulated based on proposals that have been put forward and the needs that have been conveyed by stakeholders and incorporated into the Action Plan. The formulation of the Action Plan draws particular support from the SGI directive relating to the remit to act as a driving force and to assume a coordinating role within the Institute's specific field of operations.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 62.
  Säkra bergslänter. Kunskapsläget och fallstudier2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ras i berg inträffar årligen runt om i Sverige. Vanligen sker rasen utan personskador eller allvarliga olyckor, varför många av rasen inte kommer till allmän kännedom. Även större ras beskrivs ofta enbart i lokalpress. Hur stora riskerna egentligen är för det svenska samhället har inte studerats eller beskrivits i detalj. För att exemplifiera de risker som föreligger och för att beskriva hur hanteringen av bergstabilitet idag sker vid byggnation och underhåll beskrivs några inträffade fall av ras i rapporten. Potentialen för allvarliga konsekvenser är tydlig för dessa fall, som alla ägt rum de senaste tio åren. Flera brister i hanteringen av slänter i nära anslutning till infrastruktur och bebyggelse belyses i rapporten. Det faktum att ras i berg sällan förorsakat allvarliga olyckor har lett till att dessa frågor haft låg prioritet, vilket inte är bra då följderna i enskilda fall kan vara katastrofala. En kunskapsgenomgång av koppling mellan väder- och klimatfaktorer visar att det finns tydliga samband mellan framförallt vattentryck, isbildning och ras i berg. Strukturer i berggrunden har stor betydelse för om och hur ett ras sker, men för sprängda slänter är geokonstruktion och utförande av sprängningen minst lika viktiga faktorer. I rapporten ges grundläggande geologisk och mekanisk kunskap för förståelsen för problematiken kring stabilitet i bergslänter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 63.
  Torv – deformationer och brottmekanismer i modellförsök. Ny utrustning och metodik för blockprovtagning och modellförsök2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapen internationellt om hur torvjordar deformeras och går till brott under vägar och järnvägar är begränsad. Vidare saknas det teoretiska materialmodeller som på ett relevant  sätt beskriver inverkan av fibrer på låg- och mellanförmultnad torvs mekaniska egenskaper. Fibrer i torv skapar en armering likt den i armerad jord. För att kunna utveckla relevanta materialmodeller måste torvjordars deformations- och brottegenskaper och samband mellan spänningar och töjningar (last och deformationer) identifieras.

  För att bidra till kunskapen om torvs deformations- och brottegenskaper har ett forskningsprojekt innehållande modellförsök i laboratoriet genomförts vid SGI. Målet med projektet var att:

  • Baserat på resultat av modellförsök kunna detektera och beskriva uppkomna deformationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper (lågförmultnad torv).

  • Skapa ett experimentellt underlag dels för en ökad förståelse för hur torvjordar kan deformeras under bankar och dels för att senare kunna användas för utveckling av materialmodeller för torvjordar (låg- och mellanförmultnad torv).

  I projektet har utvecklats en ny och fungerande utrustning och metodik dels för provtagning i fält av blockprover och dels för modellförsök i laboratorium på blockprover (storlek 1x0,5x0,25 m3).  

  Modellförsök har genomförts på lågförmultnade fibriga torvprover från två lokaler och resultaten har kunnat analyseras och deformations- och brottmönstret beskrivas. Bland de slutsatser som dragits kan följande speciellt lyftas fram: En konceptuell modell som beskriver brottbeteende och brottmod och med inverkan av draghållfasthet, har tagits fram dels för odränerat beteende och dels för dränerat beteende för de undersökta fibertorverna i modellförsöken. Modellerna avviker från de traditionella modellerna för bärförmågebrott i jordmaterial.

  Uppträdande deformations- och brottmönster med typerna ”hängmatta”, lokalt brott (punkt), lokalt brott (zon) och stansbrott kan kopplas ihop med de olika delarna i last-deformationssambandet vid odränerad belastning. Motsvarande gäller vid dränerad belastning, där ”hängmatta” och lokala brott uppstår men inte stansbrott.

  Modellförsöken visar att fibrig torvs förmåga att ta dragkrafter är en del av torvens beteende vid belastning och att draghållfasthet i framtiden bör beaktas i materialmodeller och vid beräkningar av stabilitet, bärförmåga och sättningar.

  Modellförsöken tydliggör att deformationer och hållfasthet, idealt, inte bör särkopplas vid analys av fibrig torv utan hänger ihop och detta borde beaktas vid dimensionering för grundläggning på torv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 51 - 63 of 63
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf